شعبه فروشگاه نیل دال در سوئگر افتتاح شد !

از طرف بچه های بازارچه سوئگر به خانم جلیلوند عزیز، صاحب امتیاز برند نیل دال خوش آمد میگیم و برای ایشون آرزو های خوب داریم